10.11.2016 – Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
45

Informuję, że w dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 15oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały :
  1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2016 – 2026.
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Młodzieszyn na 2016 rok
  3. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  4. w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania cieków .
  5. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na rok 2017
  7. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na rok 2017.
  8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2017.
  9. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.