15,3 mln dotacji wprowadzone do budżetu

0
61

Radni ustalili stawki podatków lokalnych na 2018 rok, upoważnili burmistrza do działania w sprawie odwiertu geotermalnego, wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie i Wieloletnim Planie Finansowym, na koniec zapoznali się z raportem o stanie miejskiej oświaty. 14 listopada odbyła się sesja sochaczewskiej rady miasta. Zanim jednak radni przeszli do uchwał i głosowań, minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 11 października byłego starosty sochaczewskiego w latach 2002-2006 Józefa Gołębiowskiego.

 • Robocza część sesji rozpoczęła się od przyjęcia stanowiska RM „w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego, pani Beaty Szydło, działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren miasta Sochaczew” (jego treść poniżej). Niemal identyczne stanowisko podjęła 30 października rada powiatu sochaczewskiego.
 • Rada ustaliła stawki podatków lokalnych na 2018 rok. Dobra wiadomość jest taka, że za nieruchomości i użytkowanie środków transportowych zapłacimy tyle samo co w 2017.
 • Rada skorygowała z 1,48 mln do 1,4 mln zł wysokość finansowego wkładu miasta w remont pierwszego odcinka ulicy Trojanowskiej. Gdy jesienią 2016 roku starostwo składało wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wstępnie szacowało, że modernizacja drogi pochłonie 5,2 mln zł. Połowę kosztów miało pokryć rządowe wsparcie (2,6 mln), a resztę budżety miasta (1,48 mln) i powiatu (1,1 mln). W sytuacji, gdy Prima podjęła się tego zadania za niższą kwotę, także udział trzech partnerów stał się odpowiednio mniejszy.
 • Dokonano zmian w tegorocznym budżecie miasta, do którego radni wprowadzili zwiększoną o 314 tys. subwencję oświatową i 26,6 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na usuwanie eternitu z prywatnych domów, garaży i budynków gospodarczych. Dodatkowe 29,5 tys. przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, a 67,5 tys. na pokrycie kosztów za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Burmistrz zaproponował także, by 32 tys. zł przekazać straży pożarnej na zakup quada z przyczepą.
 • Oddzielną uchwałą zmieniona została Wieloletnia Prognoza Finansowa. Korekta dotyczyła przede wszystkim sposobu finansowania trzech ogromnych projektów, na które w ostatnim czasie burmistrz zdobył ponad 15,3 mln zł dofinansowania. Chodzi o 6,8 mln dotacji na rewitalizację trzech parków i terenów nad Bzurą, 5 mln na bulwary nad Bzurą i budowę kawiarni w dawnej przystani kajakowej oraz o 3,5 mln na budowę, u podnóża zamku, nowego amfiteatru wraz z widownią. Ponadto w WPF pojawiło się nowe zadanie – wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego i będzie to już ostatni etap prac związanych z kompleksowym remontem tego przedwojennego gmachu, w tym dostosowywaniem go do potrzeb niepełnosprawnych. Z dwóch do trzech milionów podniesiono przyszłoroczne wydatki miasta na remont ulicy Licealnej i części 15 Sierpnia. Podobnie z 818 tys. do 900 tys. wzrosły planowane nakłady na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4.
 • Oddzielną uchwałą radni zapalili „zielone światło” dla projektu geotermalnego, który w stu procentach będzie sfinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod koniec września burmistrz podpisał w Warszawie umowę na wykonanie w Sochaczewie badawczego odwiertu geotermalnego. Wydobyta spod ziemi słodka woda o temperaturze ok. 40 stopni miałaby ogrzewać mieszkania, a po odzyskaniu ciepła i uzdatnieniu trafiać do wodociągu. Wstępnie koszty tego zadania oszacowano na 10.980.000 zł. Taka też dotacja ma trafić na konto miasta w 2018 roku. Zgoda rady na realizację projektu pod nazwą „Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla celów ciepłowniczych na obszarze miasta poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1” pozwoli burmistrzowi jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wykonawstwo robót. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, czas ma zasadnicze znaczenie, gdyż terminy są krótkie a projekt technologicznie złożony.
 • Powołano pięcioosobowy zespół do wyboru ławników sądowych (A. Wierzbicki i Beata Morawska z UM oraz radni S. Kaczmarek, M. Kosieradzki i S. Majcher). Chodzi o uzupełnienie składu ławników o trzy osoby do orzekania w sądach w Sochaczewie i Płocku. Zespół pod kierownictwem sekretarza miasta Andrzeja Wierzbickiego dokona oceny zgłoszonych kandydatów i przygotuje radnym listę rekomendowanych nazwisk.
 • Radni zdecydowali o wystawieniu na sprzedaż atrakcyjnie położonej działki budowlanej o powierzchni 561 m2, znajdującej się przy ul. Prostej, róg z Żeglarską. Ustalili też zakres prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na objętym ochroną konserwatora dębie szypułkowym rosnącym przy ul. Grunwaldzkiej. O ich przeprowadzenie zwróciła się do ratusza wspólnota mieszkaniowa.
 • Dwie Szkoły Podstawowe nr 1 przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego i 6 przy ul. Staszica, otrzymały nowe statuty. To dawne Gimnazja nr 1 i 2 przekształcone w ośmioklasowe podstawówki. Z kolei dotychczasowe sześcioklasowe podstawówki nr 2, 3, 4 i 7 odrębnymi uchwałami przekształcono w szkoły ośmioklasowe. Każda z nich zachowała dotychczasowy numer i swego patrona – Marię Konopnicką, Bolesława Krzywoustego, Janusza Korczaka i Fryderyka Chopina.
 • Radni przyjęli miejskie programy Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. W tym ostatnim, w wykazie kilkunastu obszarów i zadań, których realizację miasto chętnie zleci stowarzyszeniom, pojawiło się jedno nowe – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Jak powiedział z-ca burmistrza Marek Fergiński, w 2017 roku na dotacje dla organizacji pozarządowych ratusz wyda 380 tys. zł, a plan na 2018 to ponad 400 tysięcy.
 • Na koniec zapoznali się z informacją o stanie miejskiej oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe, trzydziestostronicowe podsumowanie przygotowane przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, zawiera m.in. dane o sieci szkół, liczbie uczniów i przedszkolaków, wydatkach na oświatę, dotacjach przekazywanych prywatnym placówkom edukacyjnym, awansie zawodowym nauczycieli, inwestycjach w bazę dydaktyczną i sportową prowadzonych przez szkoły programach wsparcia dla uczniów, stypendiach itd. Prezentację jeszcze bardziej szczegółowo opisującą zmiany zachodzące w sochaczewskiej oświacie przedstawił wiceburmistrz Marek Fergiński.

Rada miasta także za przyjęciem pomnika

14 listopada sochaczewscy radni przyjęli stanowisko „w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego, pani Beaty Szydło działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren miasta Sochaczew”.

Jak mówił przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek, zaproponował radnym przyjęcie stanowiska w bardzo podobnym brzmieniu do tego, jakie dwa tygodnie temu, i jako pierwsza w Polsce, przyjęła sochaczewska rada powiatu.

– Decyzja radnych powiatu odbiła się szerokim echem nie tylko w krajowych mediach, ale też zagranicznych. Do mnie także dotarły bardzo pozytywne oceny podjętych działań. Sochaczewianie cieszą się, że tak się stało, uważają to głosowanie za bardzo istotne. Teraz rada miasta podobnie wyrazi poparcie dla działań pani premier i gotowość przyjęcia pomnika na teren miasta – mówił Sylwester Kaczmarek.

Głos zabrała także radna PiS Selena Majcher, która podkreśliła, że samorządy miasta i powiatu nie starają się odebrać pomnika Jana Pawła II, ale wyrażają jedynie intencję przyjęcia monumentu, gdyby francuska Rada Stanu nie doszła do porozumienia ze społecznością lokalną gminy Ploermel.

– Jak możemy oddzielić pomnik Jana Pawła II od krzyża? Ja sobie tego nie wyobrażam i cieszę się, że przewodniczący naszej rady miasta wyszedł z inicjatywą przyjęcia tego stanowiska. Jeśli Francuzi nie będą potrafili dojść do porozumienia, jestem pewna, że znajdziemy w Sochaczewie godne miejsce dla pomnika wraz z krzyżem – zaznaczyła.

Spośród dwudziestu radnych biorących udział w głosowaniu, dziewiętnastu było „za”, jeden „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie poparcia dla premier rządu polskiego, pani Beaty Szydło działań zmierzających do przeniesienia z francuskiej gminy Ploermel pomnika św. Jana Pawła II do Polski oraz deklaracji przyjęcia pomnika na teren miasta Sochaczew.

Rada Miejska w Sochaczewie w pełni solidaryzuje się z decyzją pani premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia starań, by „ocalić od ocenzurowania” pomnik papieża Jana Pawła II we Francji i przenieść go do Polski, gdzie znajdzie swój dom na Ziemi Ojczystej. Rada Miejska w Sochaczewie w pełni popiera stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie działań pani Beaty Szydło zmierzających do przeniesienia pomnika św. Jana Pawła II do Polski. Rada Miejska w Sochaczewie w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Sochaczewie co do przyjęcia pomnika św. Jana Pawła II na ziemi sochaczewskiej i deklaruje, że miasto Sochaczew wyraża chęć i gotowość na jego przyjęcie. Sochaczew to największa aglomeracja powiatu sochaczewskiego, który w swoich granicach posiada wiele stosownych i godnych lokalizacji dla monumentu naszego wielkiego rodaka. Decyzja francuskiej Rady Stanu o usunięciu krzyża z pomnika Jana Pawła II w gminie Ploermel i jej stwierdzenia, że jest on „ostentacyjnym symbolem religijnym”, który „łamie zasadę świeckości państwa” oburzyła radnych. Wiemy przecież jak wielką wagę Jan Paweł II przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary a także z niewierzącymi, nie tylko w ramach chrześcijaństwa. Do dziś jest on autorytetem dla chrześcijan, ludzi innych wyznań a także niewierzących. Dlatego, też stajemy w obronie pamięci naszego rodaka papieża Jana Pawła II, który jest symbolem zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy. Zdecydowanie nie godzimy się na niszczenie symboli i wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i prywatnej. Spuścizna kulturowa i duchowa św. Jana Pawła II wymaga od nas wszystkich by w razie potrzeby stanąć w jej obronie. Jest to nie tylko nasza dobra wola ale także nasz patriotyczny obowiązek. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność i szacunek wobec mieszkańców i władz gminy Ploermel za odważną postawę w obronie Krzyża i pomnika św. Jana Pawła II.