29 września sesja Rady Gminy w Teresinie

0
26

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 22 września 2016 r.

Informuję, że w dniu  29 września 2016 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Teresinz następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 25 lipca 2016 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę oznaczoną numerem 36 w obrębie Seroki Wieś
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr 95/9, 95/10, 95/11, 96, 233/3, 233/5, 233/6 oraz część działki nr 95/5
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Seroki Parcela w zakresie działek nr 89/7, 89/8, 89/10, 89/9, 89/11, 88/4 oraz części działek nr 89/6 i 88/3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Teresin
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Szymanów gminy Teresin, stanowiącej drogę
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia gminy Teresin, stanowiącej drogę
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2017-2020
 14. Podjęcie uchwały w  sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na rzecz Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – dom zakonny w Szymanowie, na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na rzecz parafii rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach, na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2016
 19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2016 r.
 20. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 21. Informacja wójta o pracach Urzędu Gminy
 22. Interpelacje i zapytania
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                           Przewodniczący                                                                                                                     Rady Gminy

                                                                                                           /-/ Bogdan Linard