Absolutorium dla burmistrza

0
48

Za nami jedna z najważniejszych sesji rady miasta w roku. Tuż przed wakacyjną przerwą, 23 czerwca, radni zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 2016 rok, przyjęli do budżetu 5,5 mln zł pozyskanych przez ratusz dotacji i podzieli tę kwotę na nowe zadania. Jednogłośnie zapadła też decyzja o zmianie nazwy ul. Hanki Sawickiej na prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

► Radni dokonali poważnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wynikających przede wszystkim z pozyskania unijnych dotacji na trzyletni program edukacyjny prowadzony w sochaczewskich szkołach oraz na termomodernizację hali sportowej w Chodakowie i dwóch budynków SCK w Boryszewie i Chodakowie (tylko na remonty trzech wspomnianych obiektów ratusz zdobył 4.156.500 dofinansowania). Do zawarcia umowy o przyjęciu dotacji termomodernizacyjnej niezbędna była zgoda radnych, którzy oddzielną uchwałą zagwarantowali, że do wspomnianej kwoty dołożą 1.039.100 zł wkładu własnego. Nie będzie to jednak wkład w gotówce, bo do projektu o łącznej wartości 5,2 mln miasto może zaliczyć już wykonane prace w SCK w Boryszewie, gdzie w minionym roku na wymianę C.O., systemu ogrzewania i ocieplenie piwnic wydano ponad milion złotych.

Z kolejną dotacją na zajęcia dodatkowe i zakup nowoczesnego wyposażenia szkół wiązało się pięć innych uchwał. Tu też rada musiała wyrazić zgodę na przystąpienie gimnazjów nr 1 i 2, szkół podstawowych nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkół w Chodakowie do współfinansowanego przez UE programu edukacyjnego i zagwarantować wkład własny do projektu.

► Potem radni przeszli do zmian w budżecie 2017. Z unijnego projektu edukacyjnego 79.500 zł wydzielili na zakup tablic interaktywnych, tabletów, rzutników i wyposażenia pracowni szkolnych. 80.000 zł przeznaczyli na doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych a dodatkowe 200.000 zł na remont II piętra UM. To nie koniec zmian. Budżet miasta zasiliły dodatkowe dochody, w tym 433.000 zł zwiększonej subwencji oświatowej, 22.800 zł od gminy Sochaczew współfinansującej darmowe, świąteczne kursy autobusów do Żelazowej Woli. Dwie powstające od września Szkoły Podstawowe nr 1 i 6 (dziś to Gimnazja nr 1 i 2) otrzymały po 19 tys. zł na zakup wyposażenia świetlic, a 410.000 zł na bieżące funkcjonowanie dostały przedszkola i „zerówki” działające w szkołach podstawowych.

► Jednogłośnie radni zdecydowali o zmianie nazwy ulicy Hanki Sawickiej na prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Z wnioskiem o uhonorowanie przyjaciela ruchu skautowego wystąpili sochaczewscy harcerze, których hufiec mieście się właśnie pod tym adresem. Ostatni prezydent RP na uchodźstwie to od 2004 Roku Honorowy Obywatel Sochaczewa. Od 2013 roku przed hufcem stoi jego popiersie.

Tuż po ogłoszeniu wyników o głos poprosił Honorowy Obywatel Sochaczewa, komendant hufca Krzysztof Wasilewski, który przede wszystkim podziękował radnym za jednomyślność. Przypomniał, że obok hufca rosną trzy dęby, a pod takimi właśnie trzema dębami mały Ryszard Kaczorowski składał w Białymstoku przyrzeczenie harcerskie. Był i będzie wzorem dla kolejnych pokoleń, bo w swym życiu przeszedł przez celę śmierci, Kołymę, walczył w armii generała Andersa, w tym pod Monte Cassino. Nowy patron był Honorowym Harcmistrzem Rzeczypospolitej, przez kilkadziesiąt lat wspierał ruch harcerski na emigracji.

Dodajmy, że w sprawie zmiany nazwy ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne m.in. z Radą Działalności Pożytku Publicznego, która projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Zmiana wejdzie w życie najwcześniej w połowie lipca, gdyż uchwała stanie się prawomocna w dwa tygodnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

► Od września zmieni się obowiązkowy, tygodniowy wymiar pracy nauczycieli zajmujących się pedagogiką specjalną, świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z projektem, o dwie godziny tygodniowe pensum wzrośnie w przypadku nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a o dwie godziny zmniejszy się pensum doradców zawodowych. Po zmianie wszyscy nauczyciele z wymienionych grup mieliby pensum na poziomie 22 godzin tygodniowo. Dzięki temu rodzice i dzieci będą mogli łatwiej korzystać z pomocy nauczycieli o specjalnych kwalifikacjach, uda się również utrzymać obecną liczbę etatów. Obecnie w mieście ponad 100 dzieci uczących się w miejskich podstawówkach i gimnazjach ma orzeczenie o kształceniu specjalnym, a ich liczba rośnie. Jak wyjaśniał wiceburmistrz Marek Fergiński zmiana będzie spójna z zapowiedziami MEN o ujednoliceniu w całym kraju pensum nauczycieli z tzw. grupy wsparcia.

► Radni jednogłośnie przyjęli zaktualizowany wykaz inwestycji wynikających z opracowanego miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Załącznikiem do niego jest nowy Plan Mobilności Miejskiej opisujący w szczegółach drogi miejskie, powiatowe i wojewódzkie, lokalny transport, przepływ pasażerów korzystających z rożnych środków komunikacji, informacje o ruchu na głównych ulicach miasta itp.

– Plan to krok w kierunku środków unijnych np. na zakup trzech elektrycznych autobusów spełniających ostre ekologiczne normy. Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wymiany taboru ZKM. Plan mówi też o punktach przesiadkowych, biletomatach oraz urządzeniach do sprzedaży biletów okresowych ZKM – wyliczał w czasie sesji wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Plan Mobilności zawiera również zalecenia, co należy robić, by obniżać emisję szkodliwych gazów do atmosfery, rozwijać ekologiczną sieć transportu publicznego, prowadzić skuteczną politykę parkingową, gdzie budować ścieżki rowerowe. Jak dodał wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, dokument mówi o tym, w jakim kierunku samorząd chce iść w najbliższych latach, a w wyznaczeniu najważniejszych celów bardzo pomogły ankiety wypełniane przez mieszkańców.