B&N w Szkole Podstawowej w Iłowie

0
39

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU B&N B jak BEZPIECZNY N jak NIECHRONIONY I PÓŁROCZE 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie przystąpiła  w tym roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu profilaktycznego „B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”.  Program „B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony” jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji na lata 2014 – 2020. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,  którzy objęli program honorowym patronatem.

W ramach realizacji programu planowany jest szereg zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – uczestników ruchu drogowego.

Przewidujemy m. in. w tym roku szkolnym:                                                                                                                       – Tydzień Bezpieczeństwa – z szeroko zakrojonymi działaniami promującymi kulturę pieszych i rowerzystów (używanie kamizelek odblaskowych przez rowerzystów w każdych warunkach) – w tym: prelekcje dla uczniów, filmy edukacyjne, konkursy na plakat lub prezentacje promujące używanie odblasków w różnych sytuacjach;                                                         – Egzamin na kartę rowerową – część teoretyczna w szkole, część praktyczna – na stadionie Orlik.                                                                                                                                   – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu literackiego pod hasłem „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.                                                                                           – Rajd rowerowy z seniorami –„ Z babcią, dziadkiem za pan brat”.

Na szkolnym korytarzu znajduje się gazetka wykonana przez klasę IV propagująca udział naszej szkoły w Narodowym Programie Profilaktycznym Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU B&N B jak BEZPIECZNY N jak NIECHRONIONY II PÓŁROCZE 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie w trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, podejmuje szereg przedsięwzięć mogących uchronić ich przed niebezpieczeństwem przede wszystkim w ruchu drogowym. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa są dla nas, nauczycieli bardzo istotne. Jesteśmy przekonani, że wczesna edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w znacznym stopniu podniesie świadomość naszych wychowanków na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci pragniemy wyposażyć je w takie umiejętności i wiedzę, aby mogły samodzielnie uczestniczyć w ruchu ulicznym z zachowaniem i przestrzeganiem jego elementarnych przepisów. Realizowaliśmy w ciągu ostatniego roku:

 1. Funkcjonowanie w szkole zespołu BRD.
 2. Opracowanie i realizacja rocznego projektu edukacyjnego Bezpieczna droga, w ramach którego podejmowane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

3 . Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu literackiego pod hasłem Jestem widoczny jestem bezpieczny.  Ogłoszony został konkurs literacki Jestem widoczny jestem bezpieczny – na najładniejszy wiersz o dotyczące noszenia odblasków przez dzieci. Do konkursu przystąpiło bardzo wielu uczniów naszej szkoły, udowadniając w ten sposób, że wiedzą, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie odblasków.

 1. 10 czerwca 2016 roku zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie, gdzie odbyła się uroczystość mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży szkolnej oraz zwiększenie ich świadomości na zagrożenia w ruchu drogowym. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował radny mazowiecki, pan Mirosław Adam Orliński. Wśród gości byli przedstawiciele Automobilklubu Polskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku, Policji, uczniowie z ościennych szkół z nauczycielami, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i uczniowie z Młodzieszyna. Część oficjalna rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości oraz przedstawieniem celu imprezy oraz jej przebiegu. Następnie wystąpili uczniowie z koła teatralnego szkoły podstawowej z Młodzieszyna z przedstawieniem tematycznym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Po występach uczniom rozdano 400 zestawów BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) zawierających elementy odblaskowe. Kolejna część imprezy odbywała się w panelach tematycznych w których uczniowie wymiennie uczestniczyli.  Podczas gdy jedna grupa sprawdzała swoje umiejętności jazdy na rowerze na specjalnie przygotowanym torze, inna uczestniczyła w spotkaniu z policją, oglądała film dydaktyczny o bezpieczeństwie z pogadanką i pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej w Młodzieszynie pod kierunkiem pani Elżbiety Boczkowskiej. Trzecia grupa była na spotkaniu z kierowcą rajdowym z automobilklubu  Bartoszem Czwartoszem oraz mogła sprawdzić się na symulatorze motorowym.
 2. W tym roku szkoła przystąpiła do 7 edycji konkursu „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Twórcą, organizatorem oraz sponsorem programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” jest firma McDonald’s Polska. Wsparcia merytorycznego programowi „Bezpieczna jazda” udzielają Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komenda Główna Policji. Program skierowany był do uczniów klasy IV. Miał za zadanie przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Za jego pośrednictwem uczniowie poszerzyli wiedzę nt. bezpiecznego poruszania się po drogach i jeszcze lepiej przygotowali się do egzaminu na kartę rowerową. W ramach programu otrzymaliśmy materiały  edukacyjne  w postaci książek do prowadzenia  zajęć z wychowania komunikacyjnego dla nauczyciela oraz ćwiczenia dla dzieci.
 3. 14 czerwca 2016 r. uczniowie kl. IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Cele tego egzaminu to:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
 • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

 1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, z zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

 1. Część praktyczna.

Egzamin praktyczny odbył się na terenie boiska szkolnego. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:

o             jazdę po łukach,

o             wykonywanie manewrów:

             skręcanie w prawo

             skręcanie w lewo

             zawracanie

             omijanie przeszkód

             wymijanie

             włączanie się do ruchu

             zatrzymanie

o             upewnienie się o możliwości jazdy,

o             płynne ruszanie z miejsca,

o             upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

o             jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,

o             hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

 

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała zaproszona pani policjant –st. post. Justyna Bilska, nauczyciel zajęć technicznych – pani Monika Kurowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Mariusz Pakuła.

 

Cały czas w ramach projektu realizowane były pogadanki m.in:

Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Rozmowy o zagrożeniach w ruchu drogowym.

Jak poruszać się po drogach bez chodników.

Numery alarmowe policji, straży pożarnej i pogotowia oraz ogólny numer ratunkowy.

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i wezwanie pomocy.

Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne.

Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni.

Rozmowy nt niebezpieczeństw, z którymi można spotkać się w czasie wakacyjnych wypraw.

 

Systematycznie prowadzone były zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR). W naszej szkole każdego roku przeprowadzane są praktyczne  zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczą się podstawowych czynności, których wykonanie może przywrócić zdrowie lub uratować życie osoby potrzebującej pomocy.

Oceniając projekt możemy stwierdzić, iż założone przez nas cele były w pełni zrealizowane. Nauka praktycznych umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu ruchu drogowego wpłynęło korzystnie na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.

 Monika Kurowska