Budżet miasta 2018 – w pigułce

0
87

Od chwili utworzenia gmin i miast w obecnym kształcie, dwadzieścia siedem lat temu na samorządy nałożono wiele obowiązków. Muszą dbać m.in. o przedszkola, szkoły, transport publiczny, mieszkania komunalne, drogi, inwestować w bazę sportową i kulturalną. Z każdym rokiem samorządom przybywa nowych zadań, a to kosztuje.

W przyszłym roku do kasy miasta wpłynie 173,8 mln zł, a wypłynie 175,7 mln zł. To rekordowe kwoty, o czym w czasie sesji budżetowej (28.12) wspomniał m.in. przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek. Jak mówił, gdy siedem lat temu zaczynał przygodę z samorządem, miasto osiągało dochody na poziomie 75 mln, a dziś są o sto milionów większe. To zasługa starań burmistrza, jego pracowników, ale też dobrej współpracy z naszym reprezentantem w rządzie, ministrem Maciejem Małeckim, który skutecznie lobbuje za Sochaczewem.

Skąd mamy pieniądze?
Źródeł finansowania samorządu jest wiele. Największą część dochodów zapewnią miastu podatki i opłaty (102 mln), które co warto podkreślić nie wzrosły kolejny rok z rzędu, dotacje na wypłatę zasiłków, alimentów, realizację programu 500+ (45,8 mln) oraz subwencje (26,1 mln), w tym na utrzymanie oświaty w wysokości 25,8 mln zł. Radny Edward Stasiak zauważył, że w dochodach własnych, na które miasto ma największy wpływ, bardzo istotne miejsce zajmują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,1 mln) oraz od osób prawnych (818 tys.). Przypomniał, że do kasy miasta wraca 37,89 proc. podatku dochodowego płaconego przez osoby zatrudnione i 6,71 proc. tego podatku płaconego przez firmy. Jak widać, na stan budżetu duży wpływ mają sami sochaczewianie. Jeśli podejmują legalną pracę lub prowadzą firmy na naszym terenie – dokładają się do utrzymania szkół, kultury, basenu czy plaży nad Bzurą. W dochodach miasta znaczące pozycje to także podatek od nieruchomości (22,9 mln), najem i dzierżawa mienia komunalnego (3,1 mln), podatek od środków transportowych (2,5 mln), inne opłaty lokalne (1,5 mln).

Na co wydajemy pieniądze?
W 2018 roku samorząd wyda 175,7 mln zł, w tym na inwestycje 37,4 mln. Od lat najwięcej pieniędzy (30 proc.) pochłania utrzymanie oświaty, czyli przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, przy czym same dotacje dla niepublicznych placówek to ponad 8,2 mln zł. Drugim bardzo ważnym zakresem działania samorządu jest szeroko rozumiane wsparcie rodzin. W przyszłym roku trafi do nich 42,2 mln zł (24 proc. budżetu). A tak w szczegółach przedstawia się struktura wydatków miasta w przyszłym roku w rozbiciu na poszczególne działy.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51.906.000 zł
Utrzymanie szkół podstawowych (22,8 mln), oddziałów przedszkolnych, przedszkoli (11,5 mln), oddziałów gimnazjalnych (4 mln), dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, punkt metodyczny, utrzymanie stołówek, kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (3,8 mln), fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, projektu „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa” wybrany w V edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, budowa boiska przy SP nr 4 (900 tys.), projekt budowy sali gimnastycznej przy SP nr 2.

RODZINA – 32.606.000 zł
Program „Rodzina 500 plus” (20,3 mln), świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, „becikowe”, zasiłki pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny (10 mln), działalność żłobka (1,9 mln), rodzin zastępczych, wychowanie dzieci umieszczonych w domach dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.245.700 zł
Gospodarka odpadami (5,4 mln), oczyszczanie miasta, konserwacja zieleni, utrzymanie schroniska Azorek, oświetlenie ulic, ogródki jordanowskie, renowacja trzech parków miejskich (6,8 mln), budowa oświetlenia w Bajecznej, Srebrnej, Pogodnej, Wspólnej, Żniwnej, Krzywoustego i Chopina (790 tys.)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14.354.000 zł
Utrzymanie ZKM, remonty dróg (2 mln), utrzymanie strefy płatnego parkowania, zakup niskoemisyjnych autobusów dla ZKM, przebudowa powiatowych ulic Trojanowskiej (etap II, 1,5 mln zł) oraz Sienkiewicza, Księcia Janusza i Towarowej (820 tys.), przebudowa ul. Licealnej (3 mln), budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą oraz kawiarni przy plaży (3,8 mln).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.716.400 zł
Utrzymanie sprawnej pracy UM, Rady Miejskiej, koncerty, imprezy plenerowe, współpraca z miastami bliźniaczymi, promocja miasta, funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego, remont elewacji budynku UM.

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 12.530.000 zł 
Wykonanie otworu geotermalnego „Sochaczew GT-1”. Miasto pozyskało 10.980.000 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę pokryje z własnego budżetu.

POMOC SPOŁECZNA – 9.601.700 zł
Utrzymanie MOPS (2,2 mln), Dziennego Domu Pomocy Społecznej (1,1 mln), Środowiskowego Domu Samopomocy (876 tys.), koszt pobytu osób w domach pomocy społecznej (1,4 mln), dodatki mieszkaniowe (1,3 mln zł), zasiłki stałe (800 tys.), zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie, zapewnienie schronienia i noclegów osobom bezdomnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7.296.000 zł
Utrzymanie Sochaczewskiego Centrum Kultury (1,9 mln), Miejskiej Biblioteki Publicznej (1,2 mln), Muzeum Ziemi Sochaczewskiej (748 tys.), ochrona zabytków, organizacja wystaw, koncertów, świąt państwowych, budowa amfiteatru wraz z widownią i drogą dojazdową (3 mln zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.634.000 zł 
Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej (3,9 mln), wyceny nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, remonty lokali mieszkalnych, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, wykup gruntów pod drogi.

KULTURA FIZYCZNA – 5.196.000 zł
Utrzymanie MOSiR, organizacja imprez sportowych, turniejów i meczów, stypendia sportowe, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, dotacje dla klubów i UKS-ów, przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 (I etap, 2,2 mln zł), budowa placu zabaw i siłowni na Osiedlu Polna.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 2.248.500 zł
utrzymanie świetlic szkolnych (1,8 mln), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, stypendia socjalne i motywacyjne dla uzdolnionych uczniów.

OCHRONA ZDROWIA – 796.000 zł
Bezpłatne szczepienia i badania profilaktyczne mieszkańców, przeciwdziałanie narkomanii, walka z alkoholizmem, dotacje dla świetlic środowiskowych, promocja zdrowego stylu życia (obozy szkoleniowo–wypoczynkowe, turnieje, zajęcia sportowe), wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych, budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (80 tys. zł)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 616.500 zł
Zapewnienie trwałości projektów „R@CK – Rodziny Cyfrowych Kompetencji” i „Sochaczew Miasto e-Innowacji” oraz wydatki wynikające z Sochaczewskiej Karty Mieszkańca, Karty Rodziny, Karty Seniora, programu Sochaczew Weteranom oraz Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 600.000 zł
Dwie rezerwy w wysokości 420 tys. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i 180 tys. na niespodziewane zdarzenia np. konieczność naprawy pękniętej rury w szkole, dachu po wichurze itp.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 528.000 zł
Obrona cywilna i bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta.

TURYSTYKA – 71.000 zł
Większość tej kwoty pochłonie utworzenie i działalność Punktu Informacji Turystycznej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.