Chrońmy dzieci przed przemocą

0
47

15081

Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła powiatowy program służący działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020.

– Najistotniejszym zadaniem w profilaktyce przemocy domowej jest podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków – mówi Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dodając –Konieczne jest podejmowanie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem.

Dyrektor przyznaje też, że niezwykle ważne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy specjalistów zarówno osobom doświadczającym przemocy, jak również tym, którzy stosują przemoc, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci – Należy pamiętać o tym, że dzieci będące tylko świadkami przemocy także potrzebują pomocy. Profilaktyka przemocy w rodzinie powinna być skierowana szczególnie do dzieci i młodzieży.

Edukacja w tym zakresie od najmłodszych lat pozwoli w przyszłości ograniczyć liczbę zarówno ofiar jak i sprawców przemocy, a tym samym liczbę potencjonalnych klientów pomocy społecznej. Stąd, jak twierdzi dyrektor Katarzyna Kajak do oddziaływań profilaktycznych powinny być włączone dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zwraca też uwagę, że szczególnie ważną grupę, do której powinny być skierowane działania profilaktyczne, stanowią uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Niezwykle istotnym jest świadomość skutków stosowania lub doświadczania przemocy, które w życiu dorosłym utrudniają zawieranie związków i zakładanie rodzin opartych na zrozumieniu, wzajemnym szacunku, możliwości kompromisu.

Oczywistym zatem wydaje się fakt, iż by osiągnąć najlepsze efekty, to w działania profilaktyczne należy zaangażować całą społeczność lokalną.

Warto zaznaczyć, iż cel główny programu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak m.in.: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie, w tym będącej w sytuacji przemocy domowej, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi  oraz zagrożonych przemocą, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich, a także rozwijanie sieci pomocy rodzinom zagrożonym przemocą poprzez działania interdyscyplinarne i współpracę z podmiotami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.

Dodajmy, że realizatorami programu oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie są również placówki oświatowe i ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu sochaczewskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie i organizacje pozarządowe.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie