Dbając o niepełnosprawnych

0
39

15082

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych oraz minimalizowanie społecznych skutków niepełnosprawności – to główny cel przyjętego przez Radę Powiatu w Sochaczewie. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022 został przyjęty podczas sesji w dniu 27 czerwca br.

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, jak również przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Projekt programu przedstawił radnym Przemysław Zieliński, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Poinformował też, że projekt uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, iż według danych statystycznych w Polsce jest blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych, w tym ok. 4,5 mln niepełnosprawnych prawnie tj. posiadających aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony. W samym województwie mazowieckim liczba niepełnosprawnych wynosi ponad 580 tys., zaś w powiecie sochaczewskim takich osób jest ponad 10,7 tys.

Przyjęty przez Radę Powiatu program ma przyczynić się do poprawy warunków życia i funkcjonowania w społeczeństwie lokalnym osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie