Gmina NOWA SUCHA wśród wyróżnionych samorządów w prestiżowym rankingu RZECZPOSPOLITEJ

0
139

Poniżej informacja twórców rankingu:

„Już po raz XIII przygotowaliśmy zestawienie najlepszych polskich samorządów. Zobacz, które gminy zdobyły w tym roku prestiżowe wyróżnienie.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżniliśmy te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Przedstawiamy tegorocznych wyróżnionych:

 III – Gminy Wiejskie:

 1. Strawczyn
 2. Zielonki
 3. Dębno
 4. Ożarowice
 5. Płużnica
 6. Wąsewo
 7. Teresin
 8. Niwiska
 9. Bieliny
 10. Lipusz
 11. Dębica
 12. Żabia Wola
 13. Chełmiec
 14. Strachówka
 15. Bobrowniki
 16. Postomino
 17. Olszewo-Borki
 18. Konopiska
 19. Baranowo
 20. Nowa Sucha

 

Jak powstaje ranking

Ocenie podlegają wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane podane przez samorządy.

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapituła, której przewodniczącym jest były premier Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Co do zasady w rankingu nie jest uwzględniana Warszawa, ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.

Ranking ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie analizujemy sprawozdanie budżetowe wszystkich gmin i miast w Polsce.

W tegorocznej edycji pod uwagę wzięliśmy takie wskaźniki, jak:

– dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016), za co można było otrzymać do 10 pkt;

– wartość środków unijnych w budżecie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2014–2016) – do 10 pkt;

– nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;

– dynamika wzrostu dochodów własnych (w latach 2013–2016) – do 10 pkt;

– relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia (w latach 2013–2016) – do 6 pkt;

– dynamika wzrostu wydatków na transport (w latach 2015–2016) – do 5 pkt;

– dynamika wzrostu wydatków na ochronę środowiska (w latach 2015–2016) – do 4 pkt;

– spełnienie indywidualnych wskaźników zadłużenie – 5 pkt.

Po przeliczeniach 250 gmin miejskich i wiejsko-miejskich, 250 gmin wiejskich, który uzyskały najlepsze wyniki, oraz wszystkie miasta na prawach powiatu kwalifikują się do II etatu. Do tych gmin wysyłamy ankietę z zestawem 37 pytań.

Etap II

W II etapie wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych są przeliczane ponownie (bez wskaźnika dotyczącego limitu zadłużenia). W tegorocznym rankingu maksymalnie można było uzyskać w tej części 55 pkt.

Z kolei w części dotyczącej oceny odpowiedzi na pytania ankietowe można było osiągnąć w sumie 58,5 pkt. Rozkład punktów na poszczególne zagadnienia przedstawia się następująco:

– wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;

– liczba wniosków o dofinansowanie złożonych przez organizacje pozarządowe (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;

– wydatki na gospodarkę mieszkaniową w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016) – do 4 pkt;

– liczba miejsce w przedszkolach dofinansowanych przez gminę w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku przedszkolnym (w latach 2015–2016) – do 2 pkt;

– liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy (w latach 2013–2016) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – do 4 pkt;

– czy w gminie działa rada seniorów, czy w gminie działa rada młodzieżowa – do 1 pkt;

– liczba klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, liczba placówek kultury, liczba placów zabaw dla dzieci, liczba samorządowych, ogólnodostępnych obiektów sportowych – do 4 pkt;

– czy gmina posiada strategię rozwoju oświaty – do 1 pkt;

– czy gmina ma uchwałę o konsultacjach społecznych – do 1 pkt;

– współpraca gminy z innymi samorządami – do 2 pkt;

– czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania/samooceny i posiada system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym – do 2,5 pkt;

– czy miasto posiada rating i jaka to ocena – do 2 pkt;

– ile wynosi budżet partycypacyjny gminy (w proc. wydatków bieżących) – do 2 pkt;

– na jakich zasadach gmina współpracuje z jednostkami pomocniczymi – do 2 pkt;

– czy miasto przygotowuje budżet zadaniowy i stosuje mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych – do 1 pkt;

– działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – do 2,5 pkt;

– współpraca z sektorem prywatnym – do 1 pkt;

– procent objęcia terenu gminy planami zagospodarowania i odsetek pozwoleń na budowę wydawanych na podstawie tych planów – do 2,5 pkt.

Kolejne pytania

W tym roku do rankingu głównego wcielone też zostały pytania, które wcześniej zadawaliśmy w ramach Rankingu Innowacyjny Samorząd. Z większość pytań w tej części można było uzyskać do 1 pkt.

Pytaliśmy m.in. o:

– liczbę e-usług świadczonych przez gminę,

– szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie ICT,

– wsparcie szkoleń dla mieszkańców z zakresie ICT,

– czy w gminie działa elektroniczny system informacji przestrzennej,

– ile w gminie jest stanowisk komputerowych dostępnych dla mieszkańców,

– czy gmina dysponuje SMS-owym systemem informacji/ostrzeżeń,

– ile komputerów w szkołach przypada na 100 uczniów,

– jaki odsetek szkół ma szerokopasmowy internet,

– działania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i mobilności miejskiej.”

 

Więcej informacji na stronie: http://www.rp.pl/rankingsamorzadow<p< a=””> /></p<>