Gmina Nowa Sucha. ZAPROSZENIE NA OBRADY XLI SESJI RADY GMINY

0
43

budynek gminy Nowa Sucha

Rada Gminy

                                                        w Nowej Suchej

  Nowa Sucha 17.06.2014 r.

 

Uprzejmie zaprasza się do wzięcia udziału w obradach XLI Sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 26.06.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Uroczyste  otwarcie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w

w Nowej Suchej.

  1. Rozpoczęcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX i XL  sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok;
  5. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2013 roku dla OSP;
  6. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013;
  7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  za 2013 rok;
  8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Sucha w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok;

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013 z tytułu wykonania budżetu;

  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

13 . Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;

b)     udzielenia Wójtowi Gminy  Nowa Sucha absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2013 rok;

c)     zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok;

d)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

e)     zmiany uchwały Nr 272/XXXVI/2014 z dnia 16.01.2014 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego;

f)      zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

g)     zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego- wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Rozwiązywanie problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha – etap II”;

h)     przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

i)       zatwierdzenia Planu Odnowy dla miejscowości Nowa Sucha na lata 2014-2024;

j)       zmieniająca uchwałę Nr 154/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5.07.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

k)     przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha;

l)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.: 169/1,170/1,172/1,173/1,174/1 oraz częściowo działek o nr ewid. 169/2 i 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

m)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. Nr 322/21 i 323/12  z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha;

n)     przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha;

o)     określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

p)     wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

q)     wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

r)      podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha;

14. Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1501 z 2001 r. z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu branie udziału w pracy organów gminy”.