Gmina Rybno wydzierżawi

0
33

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno przeznaczonych do oddania w dzierżawę na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz, 2147 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr XXXII.139.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r.

Obręb Rybno

Nr działki 187/1

Powierzchnia działki/powierzchnia wydzierżawiana (pow. w m²)

5126 m² – powierzchnia całej działki – do wydzierżawienia zostanie oddana pow. 144 m²

Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze ( pow. w m²) Ba 4822 m² W 304 m²

Księga Wieczysta KW PL1O/00042753/3

Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem Oczyszczalni Ścieków w Rybnie

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym/ Studium Brak planu miejscowego/Studium -istniejąca oczyszczalnia ścieków

Sposób zagospodarowania nieruchomości Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej/masztu wolnostojącego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy 1.000,00 zł netto plus podatek VAT 23%

Termin wnoszenia opłat 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury przez wydzierżawiającego

Okres trwania umowy Na czas określony 10 lat

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak