Informacja z XLI sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
114

W obradach XLI sesji Rady Gminy w dniu  4 grudnia  2017 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, wójt i skarbnik gminy.

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Młodzieszyn wyemituje 3.400 szt. obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 3.400.000 zł. Celem emisji obligacji w kwocie 3.400.000 zł jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 150.413,53 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 449.586,47 zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.124.910 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7675.090 zł . Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z udziału Gminy Młodzieszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2029.

Ponadto uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023.

Celem programu są: poprawa warunków życia mieszkańców w przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji. Program będzie stanowić ponadto formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizujących ze środków Unii Europejskiej  w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w celu poprawy stanu obszaru rewitalizacji, wprowadzenia rozwiązań środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Wdrożenie Programu w gminie Młodzieszyn pozwoli na odbudowanie więzi społecznych na obszarach problemowych, przywróci ład przestrzenny, podniesie estetykę i stworzy warunki do rozwoju dla jego mieszkańców.

Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów w m. Bibiampol polegającą na zmianie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz dla terenu działki Nr ewid. 36/2 w m. Młodzieszyn dotyczy zmiany w planie dotyczącej maksymalnej wysokości budynków.

Wójt gminy złożyła także informację międzysesyjną.