Informacja z XLII sesji Rady Gminy Młodzieszyn

0
60

W obradach XLII sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r. uczestniczyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek podległych, wójt i skarbnik gminy.

Najważniejszą podjętą uchwałą podczas XLII sesji Rady Gminy było przyjęcie budżetu na rok 2018. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków zyskał akceptację wszystkich radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

Dochody zaplanowano w łącznej kwocie na 22.342.845,65 zł, a wydatki w łącznej w łącznej kwocie 24.467.755,65 zł. Rezerwa ogólna wynosi 179.000 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 60.000 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2,124.910 zł . Ma on zostać pokryty z emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 2.124.900 zł. Przychody Kształt budżetu na rok 2018 ukazuje, że będzie to rok bogaty w inwestycje w zakresie m.in. zakup sprzętu dla jednostek OSP, budowa parkingu przy szkole podstawowej w Janowie, zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego, wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol, Kamion, Helenka, Radziwiłka, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i modernizacja terenu przy świetlicy we wsi Mistrzewice, budowa placu zabaw w m. Julipol.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018 -2029.

Dokonano również zmian w budżecie gminy na 2017 rok polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.
Ponadto uchwalono Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 mający na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalna oraz zapewnienie dzieciom prawa do stabilnego , trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego.