Kolejne dofinansowania dla ZWiK

0
103

Szerszy zakres prac

ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłowskiej. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku.

Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.

Można już włączyć się w sieci

Budowa kanalizacji w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego została już zakończona i można korzystać z obu sieci.

Dlatego też już dziś Spółka zaprasza mieszkańców, dla których ZWiK wykonał  przyłącze do granicy nieruchomości, do wykonywania dalszych odcinków już  na terenach prywatnych.

 

Niezbędne uzgodnienia

Przebieg przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie, pod nadzorem ZWiK. Dla tego obszaru warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Ta promocja będzie obejmowała również obszar ulicy Załamanej.

 

Kolejne prace kanalizacyjne

Jeszcze w tym roku Generalny Wykonawca  – Firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego rozpocznie prace. Zaczniemy budową kanalizacji od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza i Ks. Janusza i dalej już będzie układana kanalizacja w ulicy Ks. Janusza.  Oczywiście realizacja robót będzie w dużej mierze uzależniona od warunków atmosferycznych. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec maja 2018 roku.

 

Wzrost współczynnika skanalizowania

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na ciągły rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej, a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokładna lokalizacja budowy nowej sieci kanalizacyjnej została pokazana na mapie.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.