Kompostowniki dla mieszkańców gminy Kampinos

0
65

„Program bezpłatnego użyczenia kompostowników” został uchwalony przez Radę Gminy Kampinos -Uchwała Nr XLVII/205/17 z dnia 29 maja 2017 r.

Program ma na celu rozpowszechnienie idei kompostowania odpadów biodegradowanych, co prowadzić będzie do poszerzenia świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

Kompostowanie jest alternatywą dla worków brązowych i spowoduje zmniejszenie ilości odpadów „bio” przekazywanych do podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Kampinos.

Wniosek może złożyć mieszkaniec gminy, który:

1) jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie gminy Kampinos nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym,

2) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu na nieruchomości
o powierzchni nie większej niż 1500 m2,

3) nie zalega z płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Formularz wniosku i wzór umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3 pok. nr 2 oraz poniżej w załącznikach.

Na potrzeby jednej nieruchomości może być użyczony tylko jeden kompostownik, który będzie można otrzymać po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy na bezpłatne użyczenie na okres 5 lat. O przyznaniu kompostownika decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wnioski będą przyjmowane od 30 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Kampinos przy
ul. Niepokalanowskiej 3.

DRUK WNIOSKU

DRUK UMOWY