LV sesja Rady Gminy Kampinos

0
120

Zapraszamy na LV sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad LV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Gminy z dnia 13 listopada 2017r.,
  3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  4. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  5. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2018 rok.

2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

  1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

/-/ mgr Piotr Popowski