NABÓR WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

0
28

Pomoc1-392x272-1_małe

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.) będą przyjmowane od 1 września 2016 r. w tut. ośrodku.
Jednocześnie zawiadamiamy, że od sierpnia 2016 r. dostępne są formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – na nowy okres zasiłkowy (od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.) są przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r. Jednocześnie zawiadamiamy, że od 1 sierpnia 2016 r. dostępne są formularze wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego.

DOKUMENTY WYMAGANE W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM:
1.  Dowody osobiste obydwojga rodziców.
2.  Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
3.  Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponad gimnazjalnej lub
ukończeniu 18 lat ( dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia
dot. dodatku na zamieszkanie)
4.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy i Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2015
5.  Odpis prawomocnego wyroku sadu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu
małżonka lub rodzica dziecka.
6. W przypadku posiadania innego adresu zameldowania niż gmina i miasto Wyszogród zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne na terenie gminy w której osoba ma meldunek.
7. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym czyli po 2015 roku zaświadczenie
o wysokości dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty.
8. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną
wysokość utraconego dochodu.
9. Zaświadczenie/ oświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015r.
10. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.( do funduszu alimentacyjnego).
11. Inne dochody uzyskane w 2015 r. niepodlegające opodatkowaniu.

Do dnia 10 września 2016 r. prosimy dostarczyć zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych stwierdzających dalszą naukę.