Nowa Sucha. INFORMACJA O DANYCH Z OTWARCIA OFERT

0
124
Informacja o danych z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha”. Postępowanie o zamówienie nr GPIOŚ:217.2.1.2017
.