Nowa Sucha. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

0
100

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim, gm. Nowa Sucha – etap III”  …więcej