Nowe rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy

0
67

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 l

 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia  środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Na podstawie art. 47 ust. I ustawy z dnia I l marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.  1539, z 2015 r. poz . 266 i 470 oraz z 2016 r. poz . 1605) zarządza się, co nastę­puje:

 

§ l. l. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

  1.       zakazuje się:

a)       pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b)       wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa,  w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2)         nakazuje się:

a)        utrzymywanie  drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b)       zgłaszanie  do  powiatowego   lekarza   weterynarii  miejsc,  w których  jest   utrzymywany   drób  lub  inne  ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych  stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)        utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)        przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami  oraz ich od­ chodami,

e)        karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzy­ mywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego , przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku fetm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

l)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji  rządowej- rolnictwo, na podstawie§ l u st. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi (Dz. U. poz.  1906).