Nowe stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów

0
37

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 21 października radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane stawki dotyczące wysokość opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywania pojazdów. Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania ustala corocznie, w drodze uchwały – ich wysokość. W tym roku dokonane zmiany są kosmetyczne, niektóre kwoty zostały zmniejszone.

Wprowadzone zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, wynikają ze zmian w stosownej ustawie i obwieszczeniu.

Ustalono następującą wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.  z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w następującej wysokości:

1) rower lub motorower: za usunięcie – 110 zł; za każdą dobę przechowywania – 19 zł;

2) motocykl: za usunięcie – 218 zł; za każdą dobę przechowywania – 26 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 476 zł; za każdą dobę przechowywania – 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 594 zł; za każdą dobę przechowywania – 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 841 zł; za każdą dobę przechowywania – 73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1 239 zł; za każdą dobę przechowywania – 133 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1 508 zł; za każdą dobę przechowywania – 196 zł.

Ustalono też wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower – 50 zł;

2) motocykl – 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 700 zł.

Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi w zależności od sytuacji wydaje policja lub jeśli funkcjonuje na danym terenie – straż miejska. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w określonych ustawą przypadkach spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Obecnie parking ten znajduje się w miejscowości Sielice, w gminie Sochaczew. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Realizacją tego zadania w urzędzie Starostwa zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie