Nowe władze w kole emerytów

0
87

12 września miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zrzeszonych w Kole nr 5 zlokalizowanym w Iłowie. Odbywało się ono według porządku: powitanie gości i uczestników zebrania, wybór przewodniczącego zebrania, wybór prezydium, powołanie komisji: wyborczej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków, przedstawienie sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania z działalności, wybór nowego zarządu, część nieoficjalna.

Najważniejszą częścią walnego zebrania, które stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia był wybór nowych władz. Do zarządu nie kandydowała jednak dotychczasowa przewodnicząca – Danuta Dragan. Członkowie koła stanęli więc przed trudnym zadaniem wyboru zarządu w nowym składzie. Swój akces do niego zgłosiło 10 osób. 7 kandydatów zaproponował przewodniczący zebrania. 3 pozostałych wskazano z sali. Wyboru dokonano w głosowaniu tajnym. Nad jego przebiegiem czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Ryszard Zientara, Elżbieta Budnik, Gabriela Żółtowska.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowego zarządu weszli: Wiesława Zientara (39 głosów) – przewodnicząca, Danuta Orlińska (33 głosy) – za-ca przewodniczącej, Teresa Tomaszewska (39 głosów) – skarbnik, Irena Ufa (23 głosy) – sekretarz, Grażyna Fryziak (23 głosy) – członek, Kazimierz Roguski (35 głosów) – członek, Bożena Kopka (24 głosy) – członek.

Po ukonstytuowaniu się nowego zarządu głos zabrała nowa przewodnicząca – Wiesława Zientara, która do zebranych zwróciła się m.in. słowami: Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, ze swej strony mogę zapewnić, że swoje obowiązki będę wykonywała najlepiej jak potrafię. Z przemówienia przewodniczącej wynikało, że ma ona własną wizję dalszej działalności koła, która jednak będzie przedyskutowana z zarządem.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – wydaje się, że to przysłowie będzie przyświecało pracy nowej przewodniczącej, gdyż w swoim przemówieniu kładła ona nacisk na potrzebę jedności i zgody pośród członków koła. Jako starsze pokolenie powinniśmy dawać młodym wzór – tak min. mówiła przewodnicząca do swoich wyborców.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania odbyło się pożegnanie dotychczasowej przewodniczącej, która tę funkcję pełniła przez 15 lat. Obecnie warunki zdrowotne nie pozwalają Danucie Dragan na wypełnianie takich obowiązków. W uznaniu dotychczasowych zasług uchwałą zebrania otrzymała ona tytuł honorowej przewodniczącej.

Moment pożegnania ustępującej przewodniczącej był niezwykle wzruszający. Kwiaty, upominki, oklaski symbolizowały wdzięczność zarówno członków koła, jak i władz gminy dziękujących Danucie Dragan za dotychczasową pracę. Przewodnicząca reprezentowała Koło na zewnątrz, prowadziła dokumentację, współpracowała z przedstawicielami lokalnych i ponadlokalnych środowisk, pozyskiwała sponsorów i życzliwość wielu osób oraz instytucji, wreszcie była członkinią zespołu „Iłowiacy”, który jest wizytówką iłowskich seniorów.

Nowemu zarządowi życzymy sukcesów w pracy na rzecz koła, a pozostałym członkom: wzajemnej życzliwości, jedności i zgody, wszystkim zaś: dużo, dużo zdrowia i siły, bowiem jak powszechnie wiadomo – jesień wieku ma swoje blaski i cienie.