Obradowała Rada Powiatu

0
22

14029

Cztery uchwały podjęli radni podczas XVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 28 kwietnia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zanim jednak pochylono się nad projektami uchwał, zebrani wysłuchali informacji o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej prowadzonych przez sochaczewski powiat w roku 2015.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przedstawiła jego dyrektor Katarzyna Kajak. Mówiła też o m.in. o rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z przedstawionych danych wynika, iż w 2015 roku na terenie powiatu sochaczewskiego funkcjonowało 86 rodzin zastępczych, w których przebywało 119 dzieci.

Przypomnijmy, do zadań PCPR należy m.in. organizacja pieczy zastępczej, w tym: tworzenie rodzin zastępczych zawodowych, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych.

Podczas sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność powiatu sochaczewskiego, do wysokości 20% ceny tej nieruchomości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Chodzi o działkę zlokalizowaną w obrębie Karwowo o powierzchni 34 728 m2 jako obiekt zespołu parkowo-pałacowego byłego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej. Podjęcie tej uchwały pozwoli na uzyskanie jak najwłaściwszej ceny za sprzedaż danej nieruchomości. Jak wyjaśnił Ireneusz Góralczyk, dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, brak takiej uchwały spowodowałby automatyczne obniżenie uzyskanej ceny o 50%.

 

W dalszej części obrad Rada Powiatu dokonała zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego oraz w uchwale budżetowej na rok bieżący. Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie sochaczewskim w roku 2015. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dodajmy, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku Radzie Powiatu. Warto też podkreślić, iż rok 2015 był dla PCPR w Sochaczewie kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich oraz nowych zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania PCPR ukierunkowane były m.in. na: podniesienie jakości usług (zarówno pielęgnacyjnych, jak i opiekuńczo-wychowawczych), podniesienie kwalifikacji pracowników, wprowadzenie wolontariatu, lepszą współpracę z sądami i ośrodkami adopcyjnymi, współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także objęcie szczególną troską usamodzielnianych wychowanków placówek.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie