Obradowała Rada Powiatu

0
63

Ponad trzygodzinne obrady zakończyły się podjęciem dziewięciu uchwał. W poniedziałek, 27 czerwca br. odbyła się 17. sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Jedną z nich była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Podjęto ją siedemnastoma głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym się”. Wcześniej Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 (więcej na temat absolutorium piszemy w oddzielnym artykule).

Na początku sesji zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również z prac wydziałów Starostwa Powiatowego. Wiceprzewodnicząca Rady Wanda Dragan zapoznała wszystkich z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu i wniosku w sprawie absolutorium, który złożyła Komisja Rewizyjna. Z treścią tego wniosku uczestników obrad zapoznał Sylwester Lewandowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Podczas 17. sesji Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła też uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, a także dokonała zmian w uchwale budżetowej.

Ponadto radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2015 rok. Zanim jednak podjęli taką decyzję, wysłuchali prezentacji Piotra Szenka, dyrektora sochaczewskiego szpitala odnośnie funkcjonowania podległej mu jednostki. Warto podkreślić, iż roczne sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku podlegało badaniu przez biegłego rewidenta i uzyskało pozytywną opinię Rady Społecznej.

W tej części sesji Rada Powiatu podjęła też uchwałę w sprawie uznania skargi na zachowanie dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, polegające na nieudzieleniu skarżącej odpowiedzi na korespondencję do niego kierowaną, za bezzasadną. Do zadań statutowych PZE nie należy bowiem załatwianie spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Podobnie, Rada Powiatu po zapoznaniu się ze skargą zawierającą zarzuty dotyczące działalności dyrektora Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, uznała, iż nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia.

Ponadto radni samorządu powiatowego jednogłośnie przyjęli Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022. Założenia programowe przedstawił Przemysław Zieliński, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Z kolei Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020. Rada program przyjęła jednogłośnie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie