Obrady XXXII sesji Rady Gminy Rybno

0
46

Zawiadamiam, że w dniu  30 marca 2017 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2016 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  z wykazem potrzeb na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno na 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Rybno, gmina Rybno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Erminów, gm. Rybno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamieńszczyzna gm. Rybno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2017 rok.
 15. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.
 17. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 18. Zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.