OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYBNO

0
68

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 19.06.2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn.zm.) w związku z art. 49 i 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamia się że w dniu 19 czerwca 2017 r. wójt gminy Rybno wydał decyzję nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:

  • budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 50 m, słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długości ok. 10 m ze złączem kablowo – pomiarowym na fragmentach działek nr ewid. 28/1, 18 i 27 w obrębie geodezyjnym „Karolków Szwarocki” w gminie Rybno.

Wójt Gminy Rybno

                                                                     /-/ Grzegorz Kropiak