Obwieszczenie wójta Rybna

0
87

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 2.06.2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  w Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm.), w nawiązaniu do art. 9  i  10  § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U . z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamia się

że w ciągu 7 dni można w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno , pokój nr 18 w godzinach pracy  urzędu  tj. od  poniedziałku  do  piątku  od  godz.  7.00  do  godz.  15.00 (we wtorki od godziny l 0.00 do godziny 18.00) zapoznać  się i wypowiedzieć co  do zebranych dowodów i materiałów w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego :

  • budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia długości ok. 50 m, słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia długości ok. 10 m ze złączem kablowo­pomiarowym na fragmentach działek nr ewid. 2811, 18 i 27 w obrębie geodezyjnym „Karolków Szwarocki” w gminie Rybno.

Wójt Gminy Rybno

                                                                     /-/ Grzegorz Kropiak