Odmów – Nie bierz

0
43

W kwietniu uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iłowie zostali objęci profilaktyką w zakresie uzależnień od alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój. Zajęcia realizowane były na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie. Były one  dostosowane do wieku uczniów. Programy prowadzili certyfikowani specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.

28 kwietnia profilaktyką została objęta cała młodzież uczęszczająca do Gimnazjum. Uczniowie z klas pierwszych i drugich, którzy w przyszłym roku będą kontynuowali naukę w Iłowie uczestniczyli w programie „Noe cz. I”. Program ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w życiu młodych ludzi, którzy świadomi zagrożeń mogą rezygnować z używania substancji uzależniających. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży na temat alkoholu. Ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu działań szkodliwych dla zdrowia i funkcjonowania społecznego oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami, a zachowaniami prowadzącymi do uzależnienia. Zależy nam na pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość – wyjaśniają specjaliści z Ośrodka.

W trakcie 3 godzin lekcyjnych przekazano młodzieży treści edukacyjne w 3 blokach tematycznych, w których: Część I „PRAWDA”– uświadamia konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia. Część II „MIŁOŚĆ”– akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi, a Część III „WOLNOŚĆ” –  rozwija umiejętności odmawiania i  asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień. Podczas szkolenia zastosowano metody aktywizujące, jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod, jak podkreślają prowadzący wpływa na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem wydarzenia, który podnosi jego wartość były świadectwa osoby uzależnionej i współuzależnionej, które przedstawili prowadzący. Wzbudziły one szacunek, a nawet podziw młodzieży, gdyż prowadzący szczerze opowiedzieli słuchaczom o własnych doświadczeniach na drodze prowadzącej do uzależnienia, jego dramatycznych skutkach i wreszcie jak długi i trudny jest proces zdrowienia.

W klasach trzecich został przeprowadzony program „Odmów  – Nie bierz”, który jak dowiadujemy się powstał w wyniku doświadczeń i informacji zwrotnych od młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych takich , jak: „Potrafię być sobą”, „Bezpieczna szkoła”, „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia” „Debata” i innych. W trakcie realizacji tego programu za pomocą aktywnych technik pracy z grupą uczniom została przekazana wiedza na temat zagrożeń i skutków w sytuacjach ryzykownych (narkotyki, alkohol, agresja). Program pokazuje, że sytuacje, w których młody człowiek jest sam, poddany naciskowi grupy są bardzo trudne. W trakcie programu młodzi ludzie sami dochodzą do wniosku, że w takich sytuacjach najbardziej może ich ochronić umiejętność odmawiania.

Uczniowie szkoły podstawowej w Iłowie zostali objęci programem pt. „Cukierki” (w klasach IV), „Tajemnica zaginionej skarbonki” (w kl. V) oraz „Debata” (w połączonych klasach VI).

Joanna Kudarewko

.