Ostatnia sesja w roku

0
66

Na koniec roku zwykle odbywa się sesja, podczas której radni porządkują ostatnie wpływy i wydatki budżetowe. Ostatni raz w roku 2016 radni spotkali się 30 grudnia. Posiedzenie odbyło się w sali Urzędu Gminy Iłów. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały. 

Za uchwałą w sprawie zmian w budżecie głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Ostatnie dochody budżetowe stanowiły wpływy z różnych podatków, opłat i usług. Na wydatki składały się natomiast: koszty zakupu różnych usług, materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i inne. W grupie wydatków majątkowych dokonano m.in. zwiększenia o kwotę 45.000 zł włączając do planu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Gilówkę Dolną. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu zamknęły się kwotą 26.377.744,63 zł. Z kolei łączną sumę wydatków ustalono na kwotę 26.848.219,29 zł.

Druga uchwała dotyczyła dodania do wykazu dróg gminnych drogi gruntowej oznaczonej jako ulica Strażacka w Iłowie. Łączy ona dwa ważne szlaki komunikacyjne: drogę wojewódzką nr 575 (ul. Gen. Włada w Iłowie) z drogą powiatową Iłów – Suchodół. Dokonanie tej zmiany, jak wyjaśnił wójt gminy umożliwi wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Strażackiej, a w przyszłości jej przebudowę. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Pozostałą część obrad radni poświęcili na dyskusję o poprawie ściągalności opłaty za wodę. Zadłużenie mieszkańców gminy w tych opłatach przekracza bowiem ogromną kwotę 150 tys. zł i jednocześnie pozbawia budżet poważnych wpływów.