W piątek 26 maja, sesja Rady Powiatu

0
23

W najbliższy piątek 26 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2016, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i  wniosku w sprawie absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2016 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;  b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017;  c) Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2016 rok;  d) zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;  e) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;  f) podjęcia współpracy z Gminą Miasto Sochaczew przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie”.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego  z  organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2016 rok.
 13. Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski w 2016 roku.
 14. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2016 rok.
 15. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sochaczewskim w 2016 roku.
 16. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał za okres od 21.10.2016r. do 28.03.2017r.
 17. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie