Powiatowe inwestycje drogowe

0
51

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zarządza siecią prawie 274 km dróg powiatowych, na których usytuowanych jest 28 obiektów mostowych na terenie ośmiu gmin powiatu sochaczewskiego. Na bieżąco realizowane są prace remontowo-utrzymaniowe oraz zaplanowane inwestycje. Okres wakacyjny sprzyja ich wykonaniu.

Aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg realizuje kilka zadań inwestycyjnych. Jednym z ich jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – ETAP I”. Wartość zadania wynosi ponad 1,7 mln zł, a wykonawcą jest P.H.U. PRIMA z Sochaczewa. Tu zakres robót obejmuje wykonanie m.in: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i nawierzchniowe na jezdniach dróg i zjazdach oraz wykończeniowe typu umocnienie poboczy kruszywem, humusowanie skarp czy wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 3,5 km. Ułożona została już warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej i częściowo pobocza, aktualnie wykonywane są zjazdy do posesji. Termin realizacji upływa z ostatnim dniem sierpnia tego roku.

Z kolei, 1 lipca została zawarta umowa, również z firmą P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski z Sochaczewa na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Czyste – Czerwonka na długości 1,3 km. Koszt zadania, którego termin realizacji upływa 31 sierpnia br., to blisko 173 tys. zł. Zakres robót obejmie tu m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna będzie wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew, odcinek Lubiejew – do drogi krajowej nr 50”. Również 1 lipca br. rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji. Będzie ona prowadzona na odcinku o długości ponad 1 km od obwodnicy drogi krajowej nr 50 do miejsca poszerzonej w 2010 r. jezdni w kierunku Rybna. Zakres robót obejmuje: wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, ułożenie siatki z włókna szklanego na połączeniu poszerzenia i istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, oczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie ścinki i uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym oraz oznakowanie. Inwestycja zakończyć ma się do 30 września br., a jej koszt wyniesie 375 tys. zł.

– Poza remontami prowadzonymi obecnie na powiatowych drogach, jesteśmy też w trakcie opracowania wymaganej dokumentacji dla kolejnych ważnych inwestycji, które docelowo mają poprawić zarówno komfort jak i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza kierowców i pieszych – mówi Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Na etapie uzyskiwania niezbędnych opinii, decyzji i warunków branżowych jest dokumentacja projektowa dla zadania związanego z rozbudową ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie. Opracowywany jest wniosek i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje tej jakże oczekiwanej inwestycji drogowej. W kwietniu zawarto umowę na kwotę blisko 121 tys. zł z firmą PC – PROJEKT Paweł Ciechanowicz z Warszawy.

Trwa realizacja zadania związanego z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, jeśli chodzi o rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Szymanów – Aleksandrów oraz opracowanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tego zadania. Umowa na kwotę ponad 106 tys. zł została zawarta z firmą „Zarządzanie Projektami” Łukasz Baryła z Krośniewic. Termin realizacji to
30 listopad br.

Opracowywana jest również kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew i 3837W odcinek od skrzyżowania z drogą 3834W do skrzyżowania z obwodnicą Teresina” oraz opracowanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawcą jest firma TD Projekt Tomasz Dąbrowski z Białej. – Ponadto, mamy w planach przewidzianą do realizacji w roku bieżącym przebudowę drogi w Dębówce. Wykonanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych powinna nastąpić do końca bieżącego roku – mówi dyrektor sochaczewskiego PZD.

W ramach bieżących remontów dróg realizowany jest m.in.: remont chodnika na ul. Ziemowita na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, polegający na wymianie krawężników jezdni oraz płyt chodnikowych na kostkę brukową. Ponadto, systematycznie prowadzone są prace w ramach rozstrzygnięcia ofertowego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową niemodyfikowaną przy użyciu maszyny typu „patcher” na drogach powiatowych w ilości 300 ton. Naprawa nawierzchni tą metodą została już wykonana na drodze Paprotnia – Teresin – Zielonka – Elżbietów – Szymanów do granicy z powiatem żyrardowskim, na drodze Topołowa – Teresin, al. XX-lecia, oraz Szymanów do granic powiatu sochaczewskiego, jak również na drodze od ul. Głowackiego przez Dębówkę, do Budek Piaseckich, na ul. Ziemowita, ul. Okrzei – ul. Sienkiewicza, ul. Księcia Janusza,
ul. Botanicznej, a także na ul. Gawłowskiej. Jak informuje dyrektor Dębowska, sukcesywnie tą metodą będą naprawiane drogi w pozostałych gminach powiatu m.in.: Iłów – Giżyce, Iłów – Młodzieszyn, Młodzieszyn – Sochaczew (ul. Brukowa i ul. Mostowa).

Na bieżąco wykonywane są naprawy uszkodzonych chodników, znaków drogowych oraz sprzątane są pasy drogowe z odpadów komunalnych, wiatrołomów i koszone są pobocza dróg.

Na terenie miasta odnowione zostało oznakowanie poziome i sukcesywnie będzie ono odnawiane na terenie innych gmin powiatu sochaczewskiego. Z ważniejszych wykonanych zadań remontowych należy wymienić: remont cząstkowy na drodze Iłów – Brzozów, remont cząstkowy na ul. Gawłowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich, ścinka poboczy i ich uzupełnienie kruszywem łamanym na całej długości ul. Gawłowskiej.

Z ważniejszych przewidzianych do realizacji bieżących napraw należy wymienić m.in. utwardzenie poboczy kruszywem łamanym w miejscowości Jeżówka, remont mostu drewnianego na drodze w Zakrzewie, polegający na wymianie górnego pokładu drewnianego, wykonanie odcinków chodnika na ul. Młynarskiej w Sochaczewie oraz naprawa chodnika na drodze w Młodzieszynie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Czyste – Czerwonka
Niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej Czyste – Czerwonka
Wyremontowany chodnik przy ul. Ziemowita w Sochaczewie
Wyremontowany chodnik przy ul. Ziemowita w Sochaczewie