Program AKTYWNY SAMORZĄD

0
33

mal

PROGRAM  „AKTYWNY SAMORZĄD”

REALIZOWANY  NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PRZEZ PCPR  w  SOCHACZEWIE

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową UWAGA !!! – termin składania wniosków upływa z dniem 30 sierpnia 2016r.

 

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej :

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresowane do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Zadanie 2 :  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresowane do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu – z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresowane do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu – z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, które otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego.

 

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresowane do osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: ręki, przedramienia, ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym, na poziomie podudzia, na poziomie uda na poziomie uda z i wyłuszczenia w stawie biodrowym.

Adresowane do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.
Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: ręki, przedramienia, ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym, na poziomie podudzia, na poziomie uda na poziomie uda z i wyłuszczenia w stawie biodrowym.

Adresowane do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

 

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – II termin składania wniosków od dnia 1 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.

Adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Wnioski można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie lub są dostępne na stronie internetowej: pcpr.e-sochaczew.pl w zakładce „Osoby niepełnosprawne”.

Uzupełnione wnioski (we wskazanych powyżej terminach) można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, pok. 21, tel. 46 864-18-06.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie