Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

0
31

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2016 roku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

zmadej@powiatsochaczew.pl

 

ZAŁĄCZNIK – uchwała i program współpr. na 2016 rok