Przydługa sesja

0
119

Sesja Rady Gminy, która odbyła się 21.03.2017 r. od początku zapowiadała się pracowicie (15 punktów w porządku obrad). Nikt nie przewidział jednak tego, że posiedzenie potrwa na tyle długo, że jego uczestnicy zaczną stopniowo opuszczać obrady. Dość powiedzieć, że do czasu ich zamknięcia, na sali zostało tylko kilku sołtysów i 10 radnych. Co zatem było przyczyną, że niektórzy radni i znakomita większość sołtysów nie wytrzymała do końca obrad?

Przeniesienie spraw różnych na początek obrad, które miało je usprawnić, chyba się nie sprawdziło. Kiedy bowiem przewodniczący ogłasza sprawy różne, pytań i spraw zgłaszanych do wójta nie ma końca. Podobnie jest z pytaniami do gości. Wiadomo jednak, że pytania i tak nie wyjaśnią wszystkich wątpliwości. Pewne rzeczy trzeba po prostu doczytać. Niektórzy jednak, chcą wiedzieć od razu, gdy trafia się taka okazja.

Jako pierwsze głos zabrały urzędniczki z KRUS. Od niedawna bowiem Iłów obsługuje placówka terenowa KRUS w Sochaczewie, która z Płocka przejęła sprawy naszych mieszkańców. Panie, które przyjechały z tej instytucji, przedstawiły uczestnikom posiedzenia zasady jej funkcjonowania i obsługi interesantów. Więcej informacji, jak podano znajduje się na stronie www.krus.gov.plPrzejęliśmy 1200 spraw – wyjaśniła Marlena Kowalska kierownik PT KRUS w Sochaczewie. Państwa rejon obsługuje 1 osoba – dodała. Prosimy o cierpliwość. Następnie, w sprawach związanych z KRUS posypały się pytania z sali.

Z kolei dyrektor PUP w Sochaczewie poinformował, że aktualnie w instytucji zarejestrowanych jest prawie 3 tys. bezrobotnych, w tym 215 z  terenu gminy Iłów. 1 tys. osób zostało objętych aktywnymi formami działalności Urzędu. Następnie omówiony został temat zatrudniania cudzoziemców do pracy w rolnictwie. Chodzi o to, żeby osoba na którą figuruje oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywała i wykonywała pracę we wskazanym miejscu – wyjaśnił dyrektor Urzędu, w którym rejestruje się takie oświadczenia. Obywatele Ukrainy tylko pozornie chcą pracować w Polsce. W rzeczywistości chodzi im o przekroczenie granicy UE i przedostanie się do państw Europy Zachodniej. Obecnie nie ma jednak takich przepisów, na podstawie których można wyegzekwować zobowiązanie do pracy w Polsce. I to właśnie stanowi poważny problem dla plantatorów, którzy liczą na pracowników z Ukrainy. Polska jest już bowiem w tej grupie krajów, których obywatele nie chcą wykonywać określonych prac – tłumaczył dyrektor PUP. W rezultacie może się okazać, że: plony nie zostaną zebrane, a my pójdziemy siedzieć – stwierdziła jedna z sołtysek. Służby graniczne tropią bowiem nieuczciwych Ukraińców i szukają ich u Polaków, którzy mieli ich zatrudniać. Temat, jak się okazało był bardzo ważny. I znowu pytań z sali nie było końca.

Gdy w końcu udało się przejść do następnego punktu w porządku obrad określonego jako: przedstawienie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Iłowie za 2016 rok padły kolejne pytania. Jeden z radnych przedstawił bowiem indywidualne zdarzenie, w związku z którym toczyło się postępowanie karne i nie wiedzieć czemu publicznie, dopytywał się w tej sprawie.

W tej sytuacji podjęcie zaplanowanych uchwał znacznie wydłużyło się w czasie. Tym bardziej, że po przerwie uczestnicy posiedzenia wrócili do spraw różnych. Gdy wreszcie po prawie 4 godzinach obrad, radni przeszli do pierwszej uchwały, była ona na tyle kontrowersyjna, że spowodowała dyskusję, w której wielu radnych krytycznie odniosło się do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Iłów. Koszty pojazdu ma bowiem pokryć gmina, która na ten cel ubiega się o dotację. Wiąże się to jednak z koniecznością przeniesienia środków zaplanowanych na realizację innego zadania. Chodzi o wodociągowanie wsi nadwiślańskich, które nadal stanowi pilne zadanie własne gminy, na które wciąż niecierpliwie czeka wielu mieszkańców gminy. Dość powiedzieć, że są miejsca takie, jak: Arciechów i Bieniew, gdzie nadal jest problem z dostępem do wody pitnej. Mimo zapewnień wójta i skarbnika gminy, że zabrane na wodę pieniądze powrócą na swoje miejsce w budżecie, kilku radnych nie poparło tej uchwały  (9 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących).

W dalszej części obrad, tym razem bez większej dyskusji radni przyjęli uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 r., programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2017, dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zmian w uchwale dot. odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola i odziały przedszkolne.

Gmina Iłów

.