Rybno. II przetarg ustny na …

0
185

Wójt gminy Rybno

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych  na podstawie Uchwały Nr XXXII.140.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 60/2017 wójta gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2017 r.

Obręb Erminów Nr działki 204/3 205/3 Powierzchnia działki 0.4885 ha 0.1028ha Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze (pow. w m²) Bz (4885m²) RIVb (1028 m²) Oznaczenie w Księdze Wieczystej KW Nr KW PL1O/00022028/6 Opis nieruchomości Nieruchomość położona naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno–wypoczynkowe Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Brak planu; Studium: tereny rozwoju usług nieuciążliwych  Sposób zagospodarowania przestrzennego Usługi nieuciążliwe Cena wywoławcza nieruchomości 118.260,00 zł Wadium 10.000,00 zł Minimalne postąpienie na przetargu 1.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2017 r. o godz. 9ºº (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 01.08.2017 r. na konto Urzędu Gminy Rybno: B.S. Sochaczew Oddz. Rybno Nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która wygrała przetarg uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Koszty Aktu Notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży w/w działek uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, pok. Nr 13 lub pod nr telefonu 46 861-14-38 wewn. 28.

Ogłoszenie niniejszego przetargu następuje z uwagi na to, że przeprowadzony wcześniej pierwszy przetarg w dniu 20 czerwca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Wójt gminy Rybno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak