Rybno. Informacja o zamówieniu publicznym

0
147

Informacja o zamówieniu publicznym RGK.271.7.2017

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380507W  Rybno-Rybno Parcela-Szwarocin Nowy” w miejscowościach Nowy Szwarocin i Józin o długości 2241 mb:

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje

– remont istniejących przepustów,

– roboty ziemne dla wykonania koryta,

– regulacja zaworów wodociągowych,

– profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

– wykonanie podbudowy jezdni,

– wykonanie nawierzchni asfaltowej,

– wykonanie poboczy,

– wykonanie zjazdów.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

         Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i projekt organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380507W Rybno – Rybno parcela – Szwarocin Nowy stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 3200 mb. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 2241 mb w zakresie objętym przedmiarem robót.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 06.07.2017, 12:56

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Utworzono dnia 06.07.2017, 12:57

PB opis techniczny

Utworzono dnia 06.07.2017, 12:57

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 1

Utworzono dnia 06.07.2017, 12:59

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 2

Utworzono dnia 06.07.2017, 12:59

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 3

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:00

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 4

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:01

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 4a

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:01

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 5

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:02

PB zagospodarowanie i przekroje – cz 6

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:02

Przedmiar robót

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:04

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Utworzono dnia 06.07.2017, 13:05