Rybno. Nabór partnera do projektu…

0
136

Nabór partnera do projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Gmina Rybno na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu, który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Zarządzenie nr 105.2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2017 r.
1. Ogłoszenie naboru na partnera do wspólnej realizacji Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2. Regulamin konkursu
3. Formularz oferty