Rybno. NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SAMOCHODY !!

0
84

RGK.5521.11.2017

Wójt gminy Rybno

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż samochodów specjalnych-pożarniczych marki Jelcz 315 i Żuk A15 B FS-LUBLIN

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

tel. 46 861 14 38 w 28, fax. 46 861 14 38 w 33

 1. Przedmiot sprzedaży:

I. Żuk A15 B FS-LUBLIN

 • Marka: FS-LUBLIN
 • Model: Żuk A15 B
 • Nr identyfikacyjny VIN: 370254 , nr rejestracyjny – WSC F023
 • Rok produkcji – 1982, data pierwszej rejestracji – 30.07.1982 r. ,
 • Przebieg – 54 081 km
 • Rodzaj silnika : Benzynowy
 • Pojemność skokowa silnika: 2120,00 cm
 • Moc silnika : 70 kW
 • Dopuszczalna masa całkowita: 2 500 kg
 • Liczba miejsc : 5
 • Opony: 4 x Stomil 6.50 R16 C – zużycie 50 %
 • Na wyposażeniu motopompa typ 04.145 z 1979 r. o pojemności silnika 744 cm i mocy 29 kM
 • Data ważności badania technicznego 11.12.2017 r.

II. Jelcz 315

 • Marka: JELCZ
 • Model: 315
 • Nr identyfikacyjny VIN: 1100006107 , nr rejestracyjny – SKH 6278
 • Rok produkcji – 1990, data pierwszej rejestracji – 27.11.1990 r. ,
 • Przebieg – 96 542km
 • Rodzaj silnika : Diesel
 • Pojemność skokowa silnika: 11100,00 cm
 • Moc silnika : 150 kW
 • Dopuszczalna masa całkowita: 15 400 kg
 • Liczba miejsc : 5
 • Opony: 2 x Kama 11.00 R20 zużycie – 40 % 2 x Stomil 11.00 R 2.20 – zużycie 60 %
 • na wyposażeniu – motopompa
 • Data ważności badania technicznego 05.08.2017 r.

3. Cena wywoławcza pojazdu FS-LUBLIN: 4 300 ,00 zł brutto

Cena wywoławcza pojazdu Jelcz 315: 9 300,00 zł brutto

 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:
 • FS-LUBLIN – OSP Jasieniec, Jasieniec 32, 96-514 Rybno tel. 500 378 265
 • JELCZ 315 – OSP Wężyki, Wężyki 15, 96-514 Rybno tel. 668 436 553

5. Warunki przystąpienia do przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:

 • FS-LUBLIN – 430,00 zł
 • JELCZ 315 – 930,00 zł , które należy wpłacać przelewem na konto nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030 do dnia 19.04.2017 r.

6. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

7. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.

10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku: gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

11. W przypadku wpłynięcia ofert z jednakową ceną za przedmiot przetargu zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Gminie Rybno, ul. Długa 20,

96- 514 Rybno. Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2017 r. o godz. 10.00.

13. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2017 r.,

o godz. 10.15

14. Wymagania jakie powinna spełniać oferta.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu,
 • Potwierdzenie wpływu wadium.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób „Oferta na zakup samochodu Żuk A15 B FS-LUBLIN ” lub „Oferta na zakup samochodu Jelcz 315 ”

15. Informacje dodatkowe.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej z ofert.
 • Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 • Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak