Rybno. O B W I E S Z C Z E N I E

0
65

O B W I E S Z C Z E N I E RGK.6733.1.2017

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.), w związku z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

zawiadamia się

że w dniu 5 maja 2017 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającą przez pełnomocnika – Piotra Zawadzkiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego:

  • budowę odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV o dł. ok. 50 mb słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV, odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej o dł. ok. 10 mb na fragmentach działek o nr ewid. 28/1, 18, 27 w obrębie geodezyjnym 0012 Karolków Szwarocki gm. Rybno

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, pokój nr 18 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00 – 15.00, we wtorki w godz. 10 – 18.00

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

skan20170510jpg.PDF – Obwieszczenie – 1073 kb