Rybno. Ogłoszenie

0
113

RGK 6840.1.7.2017

Wójt Gminy Rybno organizuje w dniu 7.11.2017 r. o godz. 12ºº rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

OGŁOSZENIE

Wójt gminy Rybno na podstawie art. 39 ust. 1,2 i 3, art. 67 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) oraz §4 ust. 2-8, §25, §26, §27, §28,§29, § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) – organizuje w dniu 07.11.2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20 – sala konferencyjna (I piętro).

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM NA:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych nr ewid. 204/3 o pow. 0.4885ha oraz 205/3 o pow. 0.1028ha położonych w obrębie Erminów, gm. Rybno, jednostka ewidencyjna 142806_2 Rybno, obręb nr 0007 Erminów dla których w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest prowadzona KW PL 1O/00022028/6.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie wiejskiej w obszarze osadniczo–rolnym naprzeciw Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie stanowiąca tereny rekreacyjno–wypoczynkowe. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości jest dobra. Działki nr ewid. 204/3 i 205/3 nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rybno działki przewidziane są pod tereny rozwoju usług nieuciążliwych i dopuszczalna jest tylko taka działalność.

Cena wywoławcza działek nr ewid. 204/3 i 205/3 obręb Erminów, gm. Rybno wynosi  63.000,00zł ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące  złotych)

Wysokość zaliczki dla w/w działek wynosi  6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) wniesiona w pieniądzu. Na sprzedaż w/w prawa nieruchomości zorganizowany był przetarg ustny nieograniczony w  dniach 20.06.2017 r. oraz 4.08.2017 r. zakończone wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej.

Zaliczkę należy wpłacać w terminie do dnia  2.11.2017 r. włącznie, w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20  lub przelewem na konto Urzędu Gminy Rybno nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030.

Wójt gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Cała treść rokowania w załączniku.

Ogłoszenie – rokowania