Rybno. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

0
291

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

Wójt gminy Rybno

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

 

  1. Do konkursu może przystąpić :
  2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

w załączniku

  1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

w załączniku

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem:

„ Konkurs na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie ”

należy przesłać na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 do dnia 29 maja 2017r. do godziny 12:00

lub

składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, pok. nr 10  w terminie wpływu

do dnia 29 maja 2017r.  do godziny 12:00

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez wójta gminy Rybno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

Szczegółowe wymagania i wykaz niezbędnych  dokumentów do złożenia oferty znajdują się w załączniku