Rybno. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi …

0
86

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU! Przebudowa drogi gminnej nr 380530W Rybno – ul. Towarowa RGK.271.8.2017

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380530W Rybno – ul. Towarowa” o długości 579 mb:

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje – remont istniejącego przepustu, – roboty ziemne dla wykonania koryta, – profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, – wykonanie podbudowy jezdni, – wykonanie nawierzchni asfaltowej, – wykonanie poboczy, – wykonanie oznakowania.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Opis techniczny
4. Przedmiar
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót