Rybno. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

0
77

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Rybno w okresie od 1.10.2017 – 31.03.2020”

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób: – zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia 8.09.2017 r do godz. 10.00 w sekretariacie (pokój nr 11)

2.Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania.

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.09. 2017 r. o godz. 10.15

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załączniki SIWZ