Rybno. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi

0
47

Gmina Rybno ogłasza przetarg: Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” odcinek od km 0+596,00 do km 2+600,00 o długości 2004 mb: – roboty związane z rozebraniem istniejących i wykonaniem nowych przepustów – regulacja zaworów wodociągowych – wyrównanie istniejącej podbudowy – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m² – wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm – wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm – wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm – wykonanie oznakowania pionowego 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części SIW Załącznik 9-11. Projekt budowlany specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 5,407 km. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi od km 0+596,00 do km 2+600,00 w zakresie objętym przedmiarem robót.

Główny kod CPV: 45233120-6

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data:22.05.2017 , godzina: 10:00, 
Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Szczegółowe informacje, treść ogłoszeń i załączniki do przetargu w załączniku strony

.

Gmina Rybno ogłasza przetarg : Przebudowa drogi gminnej nr 380520W Cypriany – Ćmiszew Rybnowski

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380520W Cypriany – Ćmiszew Rybnowski” 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380520W Cypriany – Ćmiszew Rybnowski o długości 1455 mb: – profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod projektowane mijanki – wyrównanie istniejącej podbudowy – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² – wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 4 cm – wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm – wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm – wykonanie oznakowania pionowego 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części SIWZ Załącznik 9-11.
Główny kod CPV: 45233120-6

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-22 , godzina: 10:00,

Szczegółowe informacje, ogłoszenie i załączniki do przetargu znajdują się w załączniku strony

ogloszenie-nr-501896.pdf – 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5.05.2017r. – 548 kb
siwz-27152017.pdf – 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 1028 kb
6222_plan-zagospodarowania.pdf – 3. Dokumentacja projektowa cz 1 – 896 kb
projekt-przebudowy-380520w.pdf – 3. Dokumentacja projektowa cz 2 – 1212 kb
sst380520w.pdf – 4. Specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót – 2487 kb
skan20170504-5jpg.pdf – 5. Przedmiar robót – 3348 kb
schemat-oznakowania.pdf – 6. Projekt stałej organizacji ruchu cz1 – 971 kb
stala-organizacja-ruchu-dr-gminnej-380520w.pdf – 6. Projekt stałej organizacji ruchu cz2 – 1559 kb