Rybno. Zapytanie ofertowe

0
119

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.12.2.2017

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnów o długości 178 m, szerokości jezdni ok. 3,50 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  • Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  • Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2017 r.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2017 roku, do godziny    10.00 w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Rybno,      ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki znajduję się w załącznikach dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe – pełna treść
Załączniki do zapytania ofertowego
Przedmiar robót
Dokumentacja techniczna