Rybno. Zapytanie ofertowe: przebudowa drogi

0
103

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.5.4.2017

Urząd Gminy Rybno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380529W Matyldów – Ludwików”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 380529W Matyldów – Ludwików  o długości 285,71 m i 15,97 m, szerokości jezdni ok. 3,50 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze,  roboty ziemne,  wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  • Wskazane jest by wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  • Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót