Sesja Rady Powiatu 27 czerwca

0
56

Informujemy, iż w poniedziałek 27 czerwca 2016 r w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Początek o godz. 10.00. Oto proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2015, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2015 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
 10. Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
 11. podjęcie uchwał w sprawie:
 12. a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.2015 r.- 31.12.2015 r; b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;   c) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, d) uznania skargi za bezzasadną;   e) skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;  f) przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022;  g) przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020.
 13. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 14. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.