Służą społeczeństwu

0
50

W maju obchodzony jest, mało znany i słabo rozpowszechniony, Dzień Pracownika Komunalnego. Pracownicy zakładów komunalnych istnieją w naszym życiu na co dzień. Bez względu na to, czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z ich istnienia, czy też nie. Miejscem ich pracy są przedsiębiorstwa komunalne, spełniające bardzo istotne funkcje.

Przedsiębiorstwo komunalne charakteryzuje się specyficzną formą własności.
Najczęściej jest to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, a nie takie, które działa na ogólnych zasadach rynkowych. Przedsiębiorstwo komunalne działa na rzecz lokalnej społeczności i jest zarządzane niejako w jej imieniu. Nadzór sprawuje miejscowy samorząd terytorialny. Powoływane jest przez władze administracyjne po to, by pracowało na rzecz społeczności lokalnej. Jego zadaniem jest stała obsługa mieszkańców, związana z zabezpieczeniem istotnych codziennych potrzeb, jak choćby wywóz nieczystości stałych czy płynnych, dostarczanie wody.

 

Niewidoczna praca

Praca jest niewdzięczna, bo na ogół nie zwracamy na nią uwagi. Chyba, że gdzieś zaczynają zalegać stosy nie wywiezionych odpadów lub brakuje wody.

Każde, najmniejsze nawet miasteczko, czy gmina ma swoje służby komunalne.

Bez względu na pogodę, porę dnia czy nocy wiele z nich musi mieć dyżurnych pod telefonem. Jest to szczególnie istotne w przypadku dostawców wody lub odbiorców ścieków.

Budowa kanalizacji to bardzo ciężka praca i oczywiście kosztowana. Jest to  taka mało wdzięczna inwestycja, bo większość infrastruktury schowana jest pod ziemią. Najpierw widać rozkopane ulice i chodniki, wykopy, są pewne utrudnienia dla mieszkańców. Potem drogi przywraca się do stanu sprzed rozpoczęcia prac, a na wierzchu nic nie widać. Wszyscy jednak wiemy, że zostały ułożone rury, studzienki. Tak rozwijają się wszystkie miasta na świecie.

 

ZWiK-Sochaczew

Doskonałym przykładem jest sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jest on jedynym podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

ZWiK-Sochaczew eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ok. 143 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 180 km.

Forma prawna funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji– Sochaczew Sp. z o. o. to spółka jednostki samorządu terytorialnego.  W styczniu 2004 r. została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000191418.

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie.

 

Rozwój gospodarczy

W grudniu 2004 r. radni miejscy przyjęli dokument pn. „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Sochaczew”. Określony został w nim plan, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków życia. Prowadzić do tego ma rozwój gospodarczy opierający się przede wszystkim na zapewnieniu harmonijnego rozwoju gospodarczego miasta oraz podniesieniu jakości życia jego mieszkańców. ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o. pełni tu kluczową rolę, a dzięki inwestycjom Spółki możliwa jest realizacja strategicznych celów określonych w dokumencie. Chodzi tu przede wszystkim o ochronę środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawę walorów turystycznych regionu. Cele te mogą być zrealizowane dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej, pracom rewitalizacyjnym. Istotne znaczenie ma tu szeroko pojęta  budowa systemu ochrony zlewni rzeki Bzury.

Praca w tym jednym z sochaczewskich zakładów komunalnych jest, jak wcześniej pisaliśmy, wyjątkowo niewdzięczna, bo niewidoczna na pierwszy rzut oka.  Dopiero podczas awarii widać, jak niezbędna.

Monika Gadzińska

rzecznik prasowy

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.