Sochaczew dba o bezpieczne środowisko

0
45

 

Rzadko zastanawiamy się, na czym polega należyta dbałość o czyste środowisko. Coraz częściej jednak ukazują się medialne informacje na ten temat, a dzieci od najmłodszych lat zyskują wiedzę, o tym, jak to czynić.

W Sochaczewie standardem jest nie tylko posiadanie dostępu do zdrowej bezpiecznej wody pitnej, ale też i bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. Do roku 2005 w Sochaczewie skanalizowane było około 40% miasta, właściwie samo centrum. Kanalizacja była też w nienajlepszym stanie technicznym.  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne standardy, które dotyczyły również wodociągów i kanalizacji.

 

Unijne dofinansowania

W 2005 roku Sochaczew złożono aplikację na dofinasowanie ze środków unijnych zaplanowano modernizację i rozbudowę kanalizacji sanitarnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Sochaczewa” miasto chciało ułożyć 60 km nowych rur o przekroju od 20 do 40 cm, oraz zbudować 25 przepompowni ścieków. Samorząd chciał też zmodernizować już istniejące wodociągi i zbudować nowe. W ramach projektu miała powstać magistrala wodociągowa (7,2 km), ułożone miały być nowe rury i wymienione stare (13 km). Planowano zbudować nowe ujęcie wody w Starych Mistrzewicach (3 studnie), zmodernizowane miały zostać ujęcia wody i stacja uzdatniania w Wólce Smolanej, rozbudowana miała być stacja uzdatniania wody przy ul. Chodakowskiej. Zgodnie z projektem likwidacji miały ulec stacje wodociągowe przy ulicach Płockiej i Mickiewicza, ponieważ zamknięto by ujęcia wody w Kuznocinie i przy Mickiewicza.

W 2006 roku wybrana w przetargu firma wykonała czyszczenie i renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po wypłukaniu osadów do przewodu wpuszczany był „rękaw” z żywicy, który rozprężany gorącą wodą przyklejał się do ścianek rury tworząc trwałą powłokę około 10 mm grubości, porównywalną z wytrzymałością nowej rury. Kosztem 11.048.000 zł wykonano w tym okresie rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Trojanowie (I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zwiększył jej przepustowość o 3.000 m3/dobę. W ramach tego projektu  ułożono 8,4 km nowej sieci i odnowiono 6,6 km istniejącej kanalizacji, a także zbudowano 2 przepompownie ścieków.

Dwa lata później opracowano studium wykonalności poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Nie wyczerpało to jednak pierwotnych założeń inwestycyjnych a same koszty przekraczałyby możliwości finansowe Spółki i budżetu miasta.

Największa inwestycja

W roku 2010 podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Dotyczyła ona finansowania projektu pod nazwą „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej miasta Sochaczew – Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2012 praktycznie zakończone zostały główne prace kanalizacyjne. Mieszkańcy mogli już było wykonywać przyłącza do swoich nieruchomości. Budowa blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej, a w rezultacie podłączenie do niej w rezultacie ponad 96% mieszkańców Sochaczewa, stanowiło wielki krok naprzód. Ostatecznie całkowity koszt realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew” wyniósł 105 567 818,91 złotych. Unia Europejska, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowała przedsięwzięcie sumą 50 410 591,52 pln. Realizacja inwestycji objęła remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów i Karwowo (40,39 km sieci kanalizacji, w tym 12 przepompowni i 3 tłocznie), na osiedlach Wypalenisko cz. Północna i Chodaków (51 km sieci, w tym 24 przepompownie i 4 tłocznie i 27 przydomowych przepompowni ścieków), modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa (3,4 km).

Jak wszyscy wiemy, to nie wszystkie inwestycje sochaczewskiego Miasta Sochaczew i sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zarówno władze miasta, jak i Spółka zadbały o nowe środki na to, by poprawić egzystencję mieszkańców kolejnych dzielnic. Informowaliśmy o tym na bieżąco, warto jednak przypomnieć historię kanalizowania Sochaczewa.

Więcej w kolejnym artykule.

Monika Gadzińska

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

.