Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Wyszogrodzie

0
48

Burmistrz gminy i miasta Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród, która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 187/XXX IV/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

IPołożenie: Obręb Wyszogród gm.Wyszogród, z pięknym widokiem na Wisłę.

IINr ewid. 286/1o pow. 574 m 2

III. Stan prawny; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród, jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00063452/7

IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszogród, działka położona jest na terenach rolnych pozostałe, w granicach możliwego zasięgu osuwisk. (uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia 29 XII 2009 roku)

V. Cena wywoławcza nieruchomości :

nr ewid. 286/1 o pow. 574 m – 18 830,00 złotych

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

Przetarg odbędzie się 10 października 2017 roku o godz. 9, w sali Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 86 9011 0005 0000 0101 2000 0020 Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 6 października 2017 r (pieniądze na koncie urzędu).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo-notarialne pokrywa nabywca.

Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz gminy i miasta zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633, oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl